Política de privacidade

Vigo TecnolóxicoPolítica de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal, polo que se repite a Directiva 95/46/CE (en diante , RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), Vigo Tecnolóxico garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos faciliten os nosos clientes, de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no GDPR, neste sentido Vigo Tecnolóxico adoptou os niveis de protección legalmente esixibles, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a súa perda, mal uso, alteración, non acceso. autorizados por terceiros, que se indican a continuación. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento
Nome do titular: Vigo Tecnolóxico – Universidade de Vigo
Domicilio social: Campus Universitario
C.I.F.: Q8650002B
Teléfono de contacto: 986 813 600
Correo electrónico: informacion@uvigo.es

Finalidade do procesamento
Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/ou visitantes ao sitio web de Vigo Tecnolóxico ou ao seu persoal, serán incluídos no rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de Vigo Tecnolóxico, imprescindible para prestar os servizos solicitados por Vigo Tecnolóxico. usuarios, ou para resolver dúbidas ou preguntas formuladas polos nosos visitantes. A nosa política é non crear perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do procesamento

 1. Relación contractual: é a que se aplica cando compras un dos nosos produtos ou contratas un dos nosos servizos.
 2. Interese lexítimo: para responder ás consultas e reclamacións que formule e xestionar o cobro de cantidades adeudadas.
 3. O teu consentimento: se es usuario do noso sitio web, marcando a caixa do formulario de contacto, autorízanos a enviarche as comunicacións necesarias para responder á consulta ou solicitude de información formulada.

Destinatarios
Non cedemos os seus datos persoais a ninguén, agás aquelas entidades públicas ou privadas ás que esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais polo cumprimento de calquera lei. Por poñer un exemplo, a Lei Tributaria obriga á Axencia Tributaria a facilitar determinada información sobre as operacións económicas que superen un determinado importe.

No caso de que, á marxe dos supostos antes mencionados, necesitemos revelar a súa información persoal a outras entidades, solicitaremos previamente o seu permiso mediante opcións claras que lle permitan decidir ao respecto.

Comunicación
Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.

Conservación
Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo necesario para acadar os fins para os que foron recollidos. Ao determinar o período de conservación adecuado, examinamos os riscos que implica o procesamento, así como as nosas obrigas contractuais, legais e regulamentarias, as políticas internas de retención de datos e os nosos intereses comerciais lexítimos descritos neste Aviso de privacidade e política de cookies.

Neste sentido, Vigo Tecnolóxico conservará os datos persoais unha vez finalizada a súa relación con vostede, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos serán inaccesibles para Vigo Tecnolóxico, e non serán tratados salvo para poñelos a disposición das Administracións Públicas, Xuíces e Xulgados, para a atención das posibles responsabilidades derivadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa dos reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade
Facemos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal procesada nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos persoais que tratamos contra a perda accidental e o acceso, tratamento ou divulgación non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos aos que están expostos os datos. Non obstante, non podemos ser responsables do uso que faga dos datos (incluído o nome de usuario e o contrasinal) que utiliza no noso sitio web. O noso persoal segue estritos estándares de privacidade e, se contratamos a terceiros para que presten servizos de soporte, esixímoslles que cumpran os mesmos estándares e permítenos auditar o seu cumprimento.

Os teus dereitos
Informámoslle que pode exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, a coñecer cales se están tratando e as operacións de tratamento que se realizan con eles;
 2. Dereito a rectificar calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito a eliminar os seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, legalidade ou necesidade do tratamento dos datos sexa dubidosa, en cuxo caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos permita tratar os indicados sexa o noso interese lexítimo. «Company_Name» deixará de procesar os teus datos a non ser que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para defender reclamacións.
 6. Dereito á portabilidade dos teus datos, cando a base xurídica que nos permita tratalos sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.
 7. Dereito a revogar o consentimento outorgado a Vigo Tecnolóxico

Para exercer os seus dereitos, pode facelo de xeito gratuíto e en calquera momento poñéndose en contacto connosco no enderezo do Campus Universitario, achegando copia do seu DNI.

Protección de dereitos
No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través de calquera dos seguintes medios:

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 e 912.663.517

Formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos non supón ningún custo e non é necesaria a asistencia dun avogado ou procurador.

Actualizacións
Vigo Tecnolóxico resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala a novas lexislacións ou xurisprudencia que poidan afectar ao seu cumprimento.